T.C.

BEYDAĞ KAYMAKAMLIĞI

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

1-) AMAÇ VE KAPSAM 

            Bu Yönergenin amaç ve kapsamı;

1.1- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile verilen görevlerin Kaymakam ve belirlenen iş bölümü çerçevesinde Kaymakam adına yerine getirilmesi, ilgili mevzuatın elverdiği ölçüde imzaya yetkili görevlilerin belirlenmesi,

1.2- Toplam kalite anlayışından hareketle bürokratik iş ve işlemlerin kısaltılarak, hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması, etkin ve verimli kılınması,

1.3- Belirli hususlarda alt kademelere yetki aktarılarak karar alma süreçlerine etkin katılımların sağlanması, sorumluluk üstlenmelerine fırsat verilmesi,

1.4- Üst makamlara düşünme, politika belirleme, plan ve proje üretme, koordinasyon sağlama, sağlıklı karar alma, sevk ve idare için zaman kazandırılması,

1.5- Vatandaşlara ve iş sahiplerine kolaylık sağlayarak, yönetime duyulan güvenin ve hizmet birimlerinin saygınlığının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

2-) HUKUKİ DAYANAK

            Bu Yönerge;

2.1- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2.2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

2.3- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

2.4- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

2.5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2.6- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

2.7- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

2.8- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

2.9- 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,

2.10- 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”,

2.11- 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”,

2.12- İzmir Valiliğinin 03.04.2012 tarihli ve 8575 sayılı “İmza Yetkileri Yönergesi”

esas alınarak hazırlanmıştır.   

3-) TANIMLAR

            Bu yönergede yer alan deyimlerden;

Kaymakamlık             : Beydağ Kaymakamlığını,

Kaymakam                : Beydağ Kaymakamını,

Birim                       : Bakanlık ve Genel Müdürlüklerin Beydağ İlçesindeki teşkilatını,

Birim Amiri               : Bakanlık ve Genel Müdürlüklerin Beydağ İlçesindeki teşkilatlarının başındaki en üst yöneticilerini (Komutan, Müdür, Müftü, Başmühendis, Şef vb. gibi),

Yazı İşleri Müdürü     : Beydağ Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürünü,

İlçe Personeli              : Bakanlık veya Genel Müdürlüklerin İlçe Teşkilatında çalışan amir ve memurlarını,

Yönerge                      : Beydağ Kaymakamlığı İmza Yetkileri Yönergesini,

4-) YETKİLİLER

01-) Kaymakam

02-) İlçe Yazı İşleri Müdürü

03-) Birim Amirleri

5-) İLKELER VE USULLER

5.1- İmza yetkileri, sorumlulukla dengeli, tam ve doğru kullanılacaktır.

5.2- Kendisine yetki devredilen kişi, bu yetkiyi başkasına devredemez. Herhangi bir imza yetkisinin yeniden düzenlenmesi bu yönergede değişiklik yapılması ile mümkündür. İmza yetkisinin devrinde, Kaymakamın her türlü havale, imza ve onay yetkisi saklıdır.

5.3- Kaymakam tarafından bu yönerge ile devredilen imza yetkileri kullanılırken imza yetkilisinin adının altına “Kaymakam a.” ibaresi yazılacaktır. Ancak imzaya yetkili kılınan birim amirleri tarafından, alt kademelere devredilen imza yetkileri kullanılırken Kaymakam a. ibaresi yazılmayacaktır.

5.4- Birim Amirleri, imzaladıkları yazılarda üst makamların bilmesi gereken hususlar hakkında zamanında bilgi vermekle yükümlüdür.

5.5- Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere ve bilmesi gerektiği kadar açıklanır.

5.6- İmzaya yetkili kişinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı durumlarda vekili imza yetkisini kullanır ve bilahare imzaya yetkili kişiye yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verir.

5.7- Kaymakamın izin, hastalık, görev gibi nedenlerle görevde bulunmadığı hallerde, önem arz eden hususlar ve üst makamlar tarafından yazılmış takibi gereken yazılar için göreve dönüşünde Kaymakama bilgi verilir.

5.8- Yazılarda ve onaylarda, hazırlayanlardan başlayarak imza Makamına kadar bütün sıralı amirlerin ve ara kademedeki personelin parafının alınması esastır. Evrak ve belgelerde paraf ve imzası bulunan her kademedeki memur ve amirler bu yazının yasalara, hizmet gereklerine ve resmi yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

5.9- Onaylar ve yazılar, yasal dayanağı belirtilmek suretiyle oluşturularak imza Makamına sunulacaktır. Her türlü yazının dayanağı olan mevzuat yazıda (… Kanunun …. Maddesi, ……. yönetmeliğinin …… maddesi vb. gibi) açıkça belirtilecektir. Buna uygun olmayan yazılar ilgililerince paraf ve imza edilmeyecektir.

5.10- Yazılar, varsa ekleriyle birlikte, evveliyatı olanlar veya incelemeyi gerektirenler ise dosyasıyla birlikte imzaya sunulur. (Yazı ekleri; başlıklı, ek numaralı ve onaylı olur.)

5.11- Yazıların ilgili olduğu birimlerce hazırlanması ve yayımlanması esastır. Ancak; acele hallerde Yazı İşleri Müdürlüğünce yazının gereği yapılır ve bilgi amaçlı ilgili birime gönderilir.

5.12- Birim amirlerinin izinleri, vekalet ve görevlendirme onayları, bilgi vermeyi ve açıklama yapmayı gerektiren yazılar bizzat birim amirleri tarafından imzaya sunulacaktır.

5.13- Birim amirleri personel, bina ve belge güvenliğini sağlamakla ilgili gereken tedbirleri alır.

5.14- Havale evrakında veya yazıda “Görüşelim” notu yazılan yazıların gereği, ilgili görevlilerce en kısa zamanda (gerekli ön bilgi ve belgelerle birlikte), Kaymakamla görüşülerek yapılacaktır.

5.15- İdarenin gözetim ve denetim alanına giren konulara ait ihbar, şikayet ve icrai nitelikteki dilekçelerin Kaymakamlığa verilmesi esastır. Bunların dışında birim amirleri, kendi görev alanları ile ilgili olan dilekçeleri doğrudan doğruya kabul etmeye, konuyu incelemeye ve gereğini yerine getirmeye yetkilidirler.

5.16- Kaymakamlık adına ya da birim amirliklerince hazırlanacak kutlama, anma, konferans, panel, piyes, temel atma, açılış vs. gibi toplantı ve faaliyet icra edecek olan kurum ve kuruluşların amirlerince en az 1 hafta önceden Kaymakama bilgi verilecektir.

5.17- Basında ve kamuoyunda çıkan iddia, ihbar, şikayet, dilek ve temenniler ilgili birim amirince/amirlerince izlenip değerlendirilerek en kısa zamanda Kaymakama bilgi verilir.

5.18- Bakanlıklardan gelen bütün genelgeler mutlaka Kaymakamlık Makamına arz edilir. Bu genelgelerin yerine getirilmesinden ve izlenmesinden bizzat birim amirleri sorumludur.

5.19- Bakanlıklarca ya da Valilikçe Kaymakamlığımızdan görüş istenildiği durumlarda, birim amirleri öncelikle Kaymakam ile görüşerek mutabakata vardıktan sonra cevap yazılacaktır.

5.20- Kaymakamın İlçe dahilinde teftiş ve denetimde veya görev gezisinde bulunduğu sırada Kaymakam tarafından yapılacağı bildirilen işlerden bekletilmesi önemli derecede mahsurlu olanların gereği ve icrası Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılacak ve en kısa zamanda Kaymakama bilgi verilecektir.

5.21- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 15. maddesi uyarınca kamu hizmetleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo-TV kuruluşlarına bilgi ve demeç verme yetkisi Bakana, illerde Valiye veya yetkili kılacakları görevliye aittir.

Basına verilecek rutin ve istatistiki bilgiler, ilgili birimce hazırlanıp “Basın Bülteni” haline getirildikten sonra Kaymakamlığa teslim edilecek, gereği Kaymakamlıkça yerine getirilecektir.

5.22- Birimlerce imza için Kaymakamlığa sunulacak yazılar Kaymakamlık sekreterliğine teslim edilecektir.

5.23- Çok acil ve gecikmesinde sakınca bulunan haller hariç, imza için beklenilmeyip, teslim edilen ilgiliden bilahare geri alınacaktır.

5.24- İdari faaliyetlerin Mevzuata ve Yönergeye uygunluğunu sağlamak amacıyla gerektiğinde Kaymakam tarafından dairelerde denetimler yapılır.

5.25- Yazışmalar 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yapılacaktır.

5.26- Birim Amirleri bu yönergede verilen yetkiler dışında Valilik, İlçe Kaymakamlıkları ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile doğrudan yazışma yapmayacaklardır.

6-) SORUMLULUK

6.1- Birim Amirleri, birimlerinden çıkan yazılardan, yapılan iş ve işlemlerden Kaymakama karşı sorumludurlar.

6.2- Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamanın Yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili birim amirleri, kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların muhafazasından ise her kademedeki ilgili görevliler sorumludur.

6.3- Tekit yazıları, idaredeki sağlıksız işleyişin bir göstergesidir. Tekide meydan verilmemesi için birim amirleri ile görevli personel müştereken sorumlu tutulacaklardır.

7-) UYGULAMA ESASLARI

Kaymakamlığa yapılan başvurularla ilgili olarak Anayasanın 74. Maddesi, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre aşağıdaki usul ve yöntemlerin uygulanması uygun görülmüştür.

7.1- Kaymakamlığa yapılan yazılı, sözlü, posta ve e-posta yoluyla başvurular Kaymakam veya Yazı İşleri Müdürlüğünce kabul edilecektir.

Dilekçeler; Kaymakam veya Yazı İşleri Müdürü tarafından (Kaymakam Y. şeklinde) ilgili kuruluşlara havale edilecektir.

Kaymakam dışında yapılan havalelerde evrak üzerine not düşülmeyecektir.

7.2- Başvurularla ilgili tereddüt edilen hususlar Kaymakamlık Makamına iletilecek, çözüm şekli Kaymakam tarafından takdir olunacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİLEKÇE/EVRAK- KABUL, HAVALE VE İMZASI

 

8-) DİLEKÇE KABUL VE HAVALESİ

8.1- Kaymakamlığa doğrudan verilen veya posta yoluyla gelen dilekçelerden;

            a) İçeriği itibariyle Kaymakamlık görüşü oluşturulmasını gerektirmeyen, bir talep, ihbar ya da şikâyeti kapsamayan, bölgesel kuruluşlar ile mahalli idareler üzerindeki gözetim ve denetim yetkisiyle ilgili olmayan dilekçeler ile olay ve durumların kaydına, saptanmasına veya bilinmesine ilişkin dilekçelerin İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından,

            b) Bunların dışındaki dilekçeler Kaymakam tarafından, ilgili kuruluşlara havale edilir.

8.2- Bütün birim amirleri kendi daireleriyle ilgili başvuruları ve dilekçeleri doğrudan doğruya kabul etmeye, kaydını yaparak alt birimlere havaleye, konuyu incelemeye ve istenen husus; var olan bir durumun açıklanması veya öğrenilmesi ise bunu dilekçe sahibine yazılı olarak bildirmeye yetkilidir. (Bunlar dışındaki istemler ile özellikle İdarenin gözetim ve denetim alanına giren konulara ait ihbar, şikayet ve icrai nitelikteki dilekçelerin şikâyet ve soruşturma istemlerine karşı verilecek cevaplar Kaymakam tarafından imzalanacaktır.)

8.3- Kendisine başvurulan birim amirleri konunun incelenmesini ve çözümünü kendi yetkisi dışında görürse veya herhangi bir şekilde tereddüte düşerse Kaymakam görüşü doğrultusunda gereği yapılacaktır.

8.4- Kaymakamlık dışındaki kurum ve kuruluşlara havale edilen dilekçeler üzerine Kaymakam, kurumların doğrudan kabul ettiği dilekçeler üzerine de birim amirleri dışındaki görevlilerce herhangi bir talimat yazısı yazılmayacaktır.

8.5- Tüm birimler kendilerine ulaşan dilekçeleri normal defter veya elektronik ortamda kayıt altına alıp izleyecekler ve sonucu hakkında 3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun”da belirtilen usule uygun olarak başvuru sahibine bilgi vereceklerdir.

9-) EVRAK İMZA VE HAVALESİ

9.1- Kaymakamlığa gelen evraklardan:

a) İsme yazılı ve kişiye özel damgalı olanlar, muhatabı olan kişi veya Kaymakam tarafından,

b) “Şifre mesajlar”, “Gizli”, “Çok Gizli”, “Kişiye Özel” ve Kaymakam adına gelen bütün yazılar kapalı olarak Yazı İşleri Müdürlüğünce Kaymakama sunulmak üzere teslim alınacak ve kayıtları ayrı olarak tutulacaktır.

c) Diğer evraklar ise evrak memurlarınca açılıp ilgili daireleri belirtildikten sonra; yönergede belirtilen yetkiler çerçevesinde Kaymakam ya da Yazı İşleri Müdürünün havalesine sunulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İMZA VE ONAYLAR

 

10-) KAYMAKAM TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR

10.1- Valilik ve Kaymakamlıklara yazılan yazılar ile bu Makamlardan gelen yazılara verilecek cevap yazıları,

10.2- Valiliğe sunulan Kaymakamlık görüş ve önerilerini içeren yazılar,

10.3- Kaymakamlığa gönderilen yazıların gereğinin yerine getirilmesine ilişkin birimlere yazılan muhatap yazıları,

10.4- Diğer illerden bizzat Vali ve Kaymakam imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplar,

10.5- Kaymakamlık tarafından yayımlanan genel emir ve talimatlar ile uygulamaya dair prensip, yetki, genel usul, esaslar ve sorumlulukları içeren yazılar,

10.6- Belediye başkanı ve birim amirleri ile ilgili ihbar ve şikâyetler üzerine veya herhangi bir konunun incelenmesi veya soruşturulması için Valilik Makamına yazılan yazılar,

10.7- Naklen atamalarda muvafakat verme/vermeme yazıları,

10.8- Müfettiş ve Denetmenler tarafından düzenlenen Teftiş Raporlarına verilecek cevaplar,

10.9- Bakanlıkça ve Valilikçe vekâlet yetkisi verilmiş olanlar hariç kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre bizzat Kaymakam tarafından açılması gereken veya doğrudan Kaymakamlığı ilgilendiren konularda adli ve idari yargı mahkemeleri ile icra dairelerinde Kaymakamlık tarafından açılan davalara ilişkin yazılar,

10.10- İdare ile ilgili dava ve icra işlemleri konusunda yapılacak her türlü yazışmalar,

10.11- Garnizon Komutanlığına ve Belediye Başkanlığına yazılan icraî mahiyetteki yazılar,

10.12- Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi, Ödül ve Disiplin Cezası verme ile ilgili yazılar,

10.13- Kaymakamlık adına yazılı ve görsel basında yapılacak açıklama metinleri,

10.14- Haber alma, genel güvenlik ve milli güvenlik ile ilgili önemli konulardaki yazılar,

10.15- Valilikten mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş isteme yazıları,

10.16- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince zorla tahliye kararlarına ilişkin yazılar,

10.17- Devletin hüküm ve tasarrufu altında ya da hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, trampası, sınırlı ayni hak tesisi, devri ve tahsisi ile ilgili yapılacak yazışmalar,

10.18- Bakanlıklara ve diğer merkezi idari kuruluşlarına yatırım teklifi için Valiliğe yazılan yazılar,

10.19- Afet ve acil durumlarla ilgili yazılar,

10.20- Olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları ile ilgili yazılar,

10.21- 3091 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili yazılar,

10.22- 4483 sayılı Kanun kapsamındaki ihbar ve şikâyetler ile diğer ihbar ve şikâyetler ile ilgili yazışmalar,

10.23- Seçim işleriyle ilgili yazışmalar,

10.24- Özel Öğrenci Yurtlarının kurum açma, kurum kapatma, kurum devri, nakil, kurucu değişikliği ve yönetici atama işlemleri,

10.25- Mevzuatta bizzat Kaymakam tarafından yapılması açıkça belirtilmiş veya Mahalli Mülki İdare Amirleri tarafından verilmesi öngörülen idari yaptırımların uygulanması ve idari para cezalarının imzalanması işlemleri,

10.26- 3308 sayılı Kanun kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen ustalık ve işyeri açma belgelerinin imzalanması,

10.27- İçişleri Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu arasında yapılan 25.11.2013 tarihli “Satış Belgesi işlemlerinin yürütülmesine ilişkin işbirliği protokolü” gereği düzenlenecek satış belgelerinin imzalanması,

10.28- 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6.maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan “apostil” tasdik şerhi verilmesi ve imzalanması,

10.29- Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri,

10.30- Mahalle muhtarlarına verilen görev belgelerinin imzalanması,

10.31- Derneğin kuruluş bildirimine ilişkin evrakın havalesi ve derneklerin talepleri doğrultusunda düzenlenmesi gereken durum belgeleri,

10.32- Haftalık spor müsabaka programlarının ilgili kurumlara gönderilmesine ilişkin yazılar,

10.33- Resmi ilanların basın kuruluşlarında yayımlatılması ile ilgili ilan yazıları,

10.34- Kaymakamın bizzat imzalamayı uygun gördüğü diğer yazılar,

10.35- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mutlaka İlçe Kaymakamı tarafından imzalanması gereken işlem ve konulara ait yazılar.

11-) KAYMAKAM TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR

11.1- Mevzuata uygun olarak İlçe içerisindeki vekâleten görevlendirme onayları,

11.2- İlçedeki her derecedeki okul ve kurs yöneticisi, okul müdürü, öğretmen ve eğiticilerin ders ücretlerine ilişkin onaylar ile ücretli veya ek ders karşılığı görevlendirme onayları,

11.3- İlçedeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları, (halk eğitim, öğretmenevi vb.) Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda; usta öğretici, ücretli ve vekil öğretmen, öğretmen görevlendirmeleri ile Müdür Yardımcısı, Müdür Başyardımcısı ve Müdürün izinli, raporlu, görevli izinli vb. durumlarında yerlerine vekâleten görevlendirmelere ilişkin onaylar,

11.4- Özel Öğretim Kurumlarının (Özel Okullar, kurslar ve dershanelerin) öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, memur ve hizmetlilerinin atama ve görevden ayrılma onayları,

11.5- Sınav Komisyonu üyelerinin görevlendirilmesi yazı ve onayları,

11.6- Her türlü kurs, seminer, toplantı vb. faaliyetlerin onay ve yazışmaları,

11.7- Öğrenci gruplarının ilçe dışı inceleme ve gezi onayları,

11.8- İlçe dışı ve il dışı her türlü araç ve personel görevlendirilmesi onayları,

11.9- Daire Amirlerinin yıllık ve mazeret izinleri ile kendilerinin ve diğer personelin hastalık nedeniyle aldıkları raporların sağlık iznine çevrilmesine ve hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında geçirilmesine ilişkin onaylar ile diğer personelin 3 günlük mazeret izninden fazla mazeret izin taleplerine ilişkin onaylar,

11.10- Her ay düzenlenen Adli ve Ölüm Belgesi Düzenleyecek Nöbetçi Tabip Listesinin onaylanması,

11.11- 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 9.maddesi gereği yivsiz av tüfeği ruhsatları verilmesine ve iptaline ilişkin onaylar,

11.12- 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunun cezai hükümler başlıklı 4.maddesinin 4.fıkrası gereğince idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine dair kararlara ilişkin onaylar,   

11.13- Yurt dışında çalışan vatandaşlara ait bakım belgelerinin onaylanması,

11.14- Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mutlaka İlçe Kaymakamı tarafından onaylanması gereken işlemler.

12-) İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ TARAFINDAN HAVALE EDİLECEK VE İMZALANACAK YAZILAR

12.1- “İVEDİ”, “ÇOK İVEDİ” ve “GÜNLÜ” ibareli yazılar ile (Telgraf, teleks, faks, telefakslar vb.) değerli evraklar, Kaymakam ilçede ise Kaymakam tarafından havale edilir. Ancak Kaymakam İlçede/Makamda bulunmadığı acil durumlarda Yazı İşleri Müdürü tarafından evrak havalesi yapılır, sonucu takip edilir ve en kısa zamanda Kaymakama bilgi verilir.

12.2- Herhangi bir emir ve talimat niteliğinde olmayan yasal olarak rutin şekilde gereğinin yapılması icap eden ve doğrudan Kaymakamlığa yapılan başvurular bir özellik arz etmediği, Kaymakam tarafından görülmesinde bir gereklilik olmadığı, bir ihbar ya da şikayeti kapsamadığı takdirde ilgili daireye havalesi Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılır.

12.3- e-içişleri sistemi üzerinden yetkili memurca alınan paraflı Adli Sicil Belgelerini Kaymakam yerine imzalar.

13-) BİRİM AMİRLERİNİN İMZALAYACAĞI VE ONAYLAYACAĞI YAZILAR

13.1- Valilikten ve diğer illerden gelen Kaymakamın tetkikinden geçmiş, tasarrufa müteallik olmayan genelge, yönerge ve tebliğlerin kendi kuruluşuna duyurulmasına ilişkin yazılar,

13.2- Kaymakamın onayından geçmiş işlem ve kararların alt birimlere ve muhatabına gönderilmesine ilişkin yazılar (4483, 3091 sayılı kanun gibi hak doğuranlar hariç),

13.3- İlçedeki genel idare kuruluşlarının birbirinden talep edeceği veya ihtiyacı olan, Kaymakamlıkça bilinmesi gerekmeyen 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. Maddesi (b) fıkrasında belirtilen “Hesaba ve Teknik hususlara ait” yazılar,

13.4- Kaymakamlık emirlerinin alt birimlere duyurulmasına ilişkin yazılar,

13.5- Kendi birim/birimlerine, teşkilatlarının içişleri ile ilgili, genel prensip arz etmeyen, teknik ve mali konularda yazılan yazılar,

13.6- İlgililere derece ve kademe ilerlemesi ile kadroların duyurulmasına ilişkin yazılar,

13.7- Bir evrakın veya dosyanın tamamlanması veya sonuçlandırılması için bilgi belge istenmesi, teftiş rapor ve layihaların izlenmesine dair yazılar,

13.8- Birimin kendine ait araçlarının, ilçe sınırları içinde görevlendirilme onayları (İlçe dışına da olsa ambulanslar için Sağlık Grup Başkanı ya da sorumlu Hekimler),

13.9- Kaymakam İlçede/Makamda bulunmadığı acil durumlarda yazışma hakkında önceden ve derhal bilgi verilmesi kaydıyla Kaymakam tarafından imzalanması gereken ancak özellik ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazılar,

13.10- Düğün, nişan vb. eğlenceler için verilen dilekçelerin havaleleri İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılacak olup bu gibi etkinliklerde yapılması istenen havai fişek gösterilerinin onayları ise yapılacak araştırma sonucu ilgili kolluk amirince imzalanacaktır.

13.11- Nüfus-Tapu kaydı, vb. gibi dilekçelerin havalesi ilgili birim amirlerince yapılacaktır.

13.12- Memurların ve kurumda çalışan yardımcı personelin izin dilekçeleri birim amirince imzalanacaktır.

13.13- Birim amiri dışındaki personelin yıllık izinleri, 3 güne kadar mazeret izinleri ve her türlü izin dönüşü göreve başlayış yazıları,

13.14- Kaymakamlığımız ilan panosuna asılmak üzere gönderilen her türlü ilanın yapılarak duyuruya ait tutanak ve yazıların ilgili kurumlara gönderilmesine ilişkin yazılar,

13.15- Siyasi Parti ve Sendikalara ilişkin ilgili mevzuatlarda belirtilen evrakların teslim alınması, gereken evraka alındı belgesi düzenlenmesi,

13.16- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenecek amme alacaklarına ilişkin haciz varakalarının tasdik yetkisinin kullanılması,

13.17- Hazine ile ilgili davaları takip etmek, 

13.18- Evde Bakım Heyetlerinin oluşturulması ile ilgili yazışmalar,

13.19- Kaymakam tarafından imzalanması gerekmeyen diğer yazılar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

14- UYGULAMAYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

14.1- İmza yetkisin devrinde Kaymakamın her konudaki havale, imza ve onay yetkisi saklıdır. Kaymakam gerek gördüğünde devrettiği yetkiyi her zaman geri alabilir.

14.2- İlçede teşkilatlanması bulunmayan kurum ve kuruluşlara ait görevler Kaymakam kararı ile bu göreve en yakın birim tarafından yürütülecektir.

15- YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR

            Bu Yönergede tadat, tasnif ve tarif edilmeyen hususlarda emsaller dikkate alınır. Tereddüt edilen hallerde Kaymakamın emrine göre hareket edilir.

16- YÜRÜTME

            Bu Yönerge hükümlerini Beydağ Kaymakamı yürütür.

17- YÜRÜRLÜK

17.1- Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle 05/03/2014 tarihli ve 562 Sayılı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

17.2- Bu Yönerge 04/04/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

                                                                                                                         

Muammer SARIDOĞAN

Beydağ Kaymakam V.