BEYDAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ
<>
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
 
1
Ecrimisil Ödeme
Ecrisimil İhbarnamesi
2 Dakika
 
2
Hazine Arazisi Satış Başvurusu
Dilekçe
1 Dakika
 
3
Hazine Arazisi Kiralama Başvurusu
Dilekçe
1 Dakika
 
4
2022 Yaşlılık Aylığı ve Özürlülere Aylık Bağlanması İşlemi Başvuruları
a)18 yaşından küçükler için :
    1-Form (muhtar onaylı 2 adet)
    2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
    3-Nüfus Sureti
b)18 yaşından büyükler için:
    1-Form (muhtar onaylı 2 adet)
    2-Sağlık Kurulu Raporu(%40 ve üzeri)
    3-Nüfus Sureti
c)65 yaşını dolduranlar için:
    1-Form (muhtar onaylı 2 adet)
    2-Nüfus Sureti
(Kütüğün bulunduğu ilde yapılacak
tahkikat en az 1 ay)
 
5
İdari Para Cezalarını Yatırılması
Ceza Tutanağı
2 Dakika
 
6
Her Türlü Vergi Resim ve Harç Yatırılması
Vergi ve Harç Belgesi
2 Dakika
 
7
Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine ilişkin banka hesaplarına ödeme belgesi çıkartılması
1-Banka hesap no ile ilgili dilekçe ve banka hesap no belgesi  2-Düzeltme fişi mükellef nüshası 3-Varisler ise veraset ilamı, Servislerden borcu olmadığına ilişkin yazı 
3 gün
 
8
Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi işlemleri
Mahsup talebine ait dilekçe
3 gün
 
9
100.000,00TL üzeri iade ve mahsuplarda düzenlenen MİF lerinonayı için Vergi Dairesi Başkanlığına gönderilmesi işlemleri 
İade ve mahsup dosyaları düzeltme fişi ile birlikte kurye tarafından başkanlığa onay için gönderilmektedir. 
3 gün
 
10
Mükellefiyeti olmayanlara talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı verilmesi 
Dilekçe
15 Dakika
 
11
Yabancı Uyruklulara ve mükellef olmayanlara potansiyel vergi numarası verilmesi
Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi
5 Dakika
 
12
İşe Başlama işlemleri 
İşe Başlama bildirimi noter onaylı imza sirküsü 
onaylı nüfus cüzdan sureti ikametgah ilmuhaberi nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ait fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği,tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracatına ait belgenin bir örneği, şirketin ortaklarının noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah ilmuhaberi.
7 gün
 
13
İşi terk işlemleri 
İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 
7 gün
 
14
Nakil işlemleri
İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 
1 ay
 
15
Vergi İlaveleri
Dilekçe
7 gün
 
16
Vergi Terkleri
Dilekçe
7 gün
 
17
Borcu yoktur talep yazıları işlemleri
Dilekçe
2,5 saat
 
18
6183 48.m tecil taleplerine ilişkin tecil işlemleri
Tecil ve taksitlendirme talep formu / Dilekçe /Teminat evrakı
1 saat
 
19
Vergi levhası tasdik işlemleri hiz.
Dilekçe, yoklama, vergi levhası
10 dakika
 
20
ÖKC izin yazısı talebi
Yoklama, karar, dilekçe
15 dakika
 
21
ÖKC  levhası tastikişlemleri
İşlm Yön. 135. mad. İlk fiş alış fatura, ruhsat fotokopisi
25 dakika   
 
22
İB form işlemleri
İşl Yön 140. mad
20 dakika   
 
23
Mükellef talebi üzerine adına kesilen stopaj kesinti teyidi işlemleri 
GVK 'nun 252 Seri  nolu genel teb.
1 gün
 
24
E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü işlemleri 
VUK 257.md
10 dakika
 
25
İade işlemleri
Banka hesap numarasını  gösteren iade dilekçesi
7 iş günü
 
26
Mahsup işlemleri 
252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi
3 ay
 
27
Faaliyetine son verme talebine ilişkin belge iptali işlemi
Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazı ile dosyasında bulunan matbaada bastırdığı, notere tasdik ettirdiği belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK, GT gereğince internetten girişi yapılan belgelerin kontrolü yapılır belge kaybı var ise ilan ettirilmesi sağlanır.
30 dakika
 
28
Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376md.talep işlemleri
Dilekçe
10 dakika
 
29
Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik işlemleri 
Dilekçe
15 Dakika
 
30
Kurum gelir vergisivb.iade taleplerinin yapılması işlemleri 
252 seri nolu GV,GT ekindeki mahsup dilekçesi ve kesinti listesi
1 ay mahsuplarda 3 ay
 
31
Mükelleflerin talepleri üzerine sözleşmeden doğan DV beyanlarını tahakkuka bağlayarak ödenmelerinin sağlanması işlemleri
Damga vergisi beyannamesi, sözleşme
5 Dakika
 
32
3065 sayılı KDV  kanunun ilgili maddelerine istinaden KDV istisna belgelerinin verilmesi 
İstisna belgesi talep dilekçesi ekinde yatırım teşvik belgesi aslı veya noter tasdikli örneği, BaküTiflis-Ceyhan istisna belgesi için istisna belgesi talep dilekçesi 5303 sayılı çerçevesinde anlaşma hükümleri istisna belgesi verilmesi için GİB'nabaşvurularak dairemize gönderilen istisna belgesi dilekçeyle talep edilerek dairemizce mükellefe verilir.
İstisna belgeleri talep edilmesi halinde aynı gün veya ertesi gün verilir.
 
33
Mükelleflere Türkiye ile AB arasında imzalanan 5303 sayılı kanun ile onaylanan çerçeve anlaşma hükümlüriçerçevesinde KDV istisna sertifikasının verilme işlemleri 
GİB tarafından mükellef adına gönderilen özelge,5303 sayılı kanunla onaylanan çerçeve anlaşması ve 1,2,3 nolu tebliğler 
3 gün
 
34
Mükelleflerin talepleri üzerine emniyet müdürlüğüne verilmek üzere cirolarını gösteren bilgilendirme yazıları 
Dilekçe
20 Dakika   
 
35
Mükelleflerin talepleri üzerine ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı
Dilekçe, ruhsatın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı
20 dakika   
 
36
Mükelleflerin  talebleri  üzerine ÖKC levhalarını kaybedenlerin yeni levha çıkarmaları işlemleri 
Dilekçe, levhanın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı
15 Dakika
 
37
Vergi iadesi işlemleri için mükelleflerin vermiş olduğu teminat mektuplarının düzenlenen VİR ve YMM raporlarına istinaden geri iadesi işlemleri 
Dilekçe ekinde teminat mektubu ve iadeye ilişkin belgeler, VİR ve YMM raporu
7 iş günü
 
38
Mükelleflerin talepleri üzerine vergi levhasını kaybedenlere yeni vergi levhası verilmesi 
Dilekçe, levhanın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı
15 Dakika
 
39
Emsal bedel başvurularının ilgili vergi dairesi aracılığı ile takdirlerinin yaptırılması
Mükellefin dilekçesi ve ilgili mala ait dökümanlar 
 
 
40
Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma
Uzlaşma talep dilekçesi
1 ay
 
41
Yurtdışında Yüksek öğrenim gören Öğrencilerin ve Yurtiçinde öğrenim görüp sosyal ve kültürel bir amaç için yurt dışına çıkacak öğrencilerin Harçsız Pasaport Alabilmeleri İçin İlgili Birimlerden Aldıkları Yazıların  Emniyet Müdürlüğünde işlem yapılmak üzere Onaylanarak öğrencilere geri verilmesi
Yok
5 Dakika
 
42
Yurtdışında vefat eden veya Türkiye’deikametgahı belli olmayan murislere ilişkin olarak mirasçıları tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen veraset ve intikal vergisi beyannameleri ile Ölüm Mirasçı Bildirimlerinin vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmek üzere yetkili vergi dairesine ve malmüdürlüklerine gönderilmesi
1)Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 2)Emlak Vergisi Bildirimi 3)Tapu Fotokopisi 4)Veraset İlamı 5)Bankadan veya vb. kuruluş yazısı 6)Ölen kişiye ilişkin olarak Muhtarlıktan alınacak İkamet Tezkeresi /Vergi Daireleri İşlem Yönergesi 174/4–5.maddeleri
5 Dakika
 
43
Anlaşmalı matbaa işlemleri(anlaşma yapma, yenileme, feshetme)
Dilekçe
30 gün
 
44
İl dışından başvuran mükelleflere belge basım izni verme
Dilekçe, ilgili defterdarlıkça/ Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen izin yazısı
3 gün
 
45
Başkanlığımız mükelleflerine ilimiz dışında belge basımına izin verme
Dilekçe
3 gün
 
46
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
Dilekçe
60 gün
 
47
Tarhiyat Öncesi  Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
 
60 gün
 
48
Özelge taleplerinin cevaplanması
Dilekçe
25 gün
 
49
İade
Dilekçe,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı firmaların gümrük beyannameleri(Aslı,YMM veya noter onaylı nüshaları),İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek kdvlistesi,İhraç kayıtlı satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya listesi.  
20 gün
 
50
Mahsup
Dilekçe,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı firmaların gümrük beyannameleri(Aslı,YMM veya noter onaylı nüshaları),İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek kdvlistesi,İhraç kayıtlı satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya listesi.  
3 ay
 
51
Tecil
Dilekçe,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı firmaların gümrük beyannameleri(Aslı,YMM veya noter onaylı nüshaları),İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek kdvlistesi,İhraç kayıtlı satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya listesi.  
1 gün
 
52
Terkin
Dilekçe,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı firmaların gümrük beyannameleri(Aslı,YMM veya noter onaylı nüshaları),İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek kdvlistesi,İhraç kayıtlı satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya listesi.  
10 dakika
 
    Başvuru  esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Beydağ Malmüdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri          : Beydağ Kaymakamlığı
 
İsim                                        : İsa TAŞLICA
İsim                                       : Mustafa AKGÜL
 
Unvan                                   : Müdür V.
Unvan                                  : Beydağ KaymakamV.
 
Adres                                    : Hükümet Konağı BEYDAĞ
Adres                                   : Hükümet Konağı Beydağ
 
Tel                                          : (232) 592 6482
Tel                                        : (232) 592 6359
 
Faks                                       : (232) 592 6393
Faks                                      : (232) 592 6358
 
E-Posta                                  :
E-Posta                                : beydag@icisleri.gov.tr